خدمات شبکه و پشتیبانی

پشتیبانی شبکه
پشتیبانی شبکه
راه اندازی شبکه
راه اندازی شبکه

راه اندازی شبکه های کامپیوتری برای شرکت های کوچک و بزرگ پشتیبانی منظم و دوره ای ویا کنترل از راه دور انجام خواهد شد

امنیت شبکه*

امنیت انواع روترها*

پشتیبانی منظم و دوره ای برای ادارات و شرکت ها*

راه اندازی سرور*

پشتیبانی سرور*

کنترل از راه دور*